Username  
Password  
  बिदेसि नेपाली रीयल स्टेट खरिद/बिक्रि चाहीयो

   लगानि

 
   
   
Register Login
Site Status
208   registered users
148   live auctions
1   online users
 
Categories []
जग्गाहरु बिक्रीमा
घरहरु बिक्रीमा
जग्गाहरु लिलामीमा
घरहरु लिलामीमा

INVEST IN NEPAL

  CONTACT US  सम्पर्क   977-9856022090

 

LAND FOR PROJECTS  प्रोजेक्टको लागि जग्गा
RULES   नीयम 
OFFICE  कार्यलय
BANK     बैङ्क
LAND REVENUE OFFICE  मालपोत_का
DOWNLOAD  डाउनलोड
PICTURE  फोटो
FILM   चलचित
HOME LOAN        आवास कर्जा
 


english

Send message to buy, sell and auction property

अधिराज्यभरि कुनै पनि ठाउमा रहेको घर जग्गा निशुल्क खरिद बिक्री वा लिलामी गर्न पत्र पठाउनुहोस् ।

         
Buy land and house   
घर जग्गा खरिद गर्ने पत्र
Sell Land  
जग्गा बिक्री गर्ने पत्र
Sell House  
घर बिक्री गर्ने पत्र
Bid Land  
जग्गा लिलामी गर्ने पत्र
Bid House 
घर लिलामी गर्ने पत्र
         

Properties for Sale ( घर जग्गाहरु बिकृमा। ) [ View All ]
Property ID: 100707 Land for Sale - 100 ropani - Rs 8 lakhs per ropani only
 » Property ID: 100707 Land for Sale - 100 ropani - Rs 8 lakhs per ropani only
Sell Price: Rs. 800,000.00
: -
Ends: 26 Sep. 2023 11:12:00
(Property ID: 100360 ) House on Sale - Rs.1crore, 17 lakhs and 60 thousand only.
 » (Property ID: 100360 ) House on Sale - Rs.1crore, 17 lakhs and 60 thousand only.
Sell Price: Rs. 11,760,000.00
: -
Ends: 09 Mar. 2021 08:14:41
(Property ID: 100618 ) Land on Sale Rs. 55 lakhs - 18X50 Hath- Rs 3 lakh 5 thousand per haat only
 » (Property ID: 100618 ) Land on Sale Rs. 55 lakhs - 18X50 Hath- Rs 3 lakh 5 thousand per haat only
Sell Price: Rs. 5,500,000.00
: -
Ends: 05 Mar. 2023 20:21:05
 Property ID: 100710 Land for Sale - 37 ropani - Rs 65 lakhs per ropani only
 »  Property ID: 100710 Land for Sale - 37 ropani - Rs 65 lakhs per ropani only
Sell Price: Rs. 6,500,000.00
: -
Ends: 30 Sep. 2023 10:26:54
 (Property ID: 100597 ) Plot Land on Sale - 20x40 Haath Rs 20 lakhs per plot only
 »  (Property ID: 100597 ) Plot Land on Sale - 20x40 Haath Rs 20 lakhs per plot only
Sell Price: Rs. 2,000,000.00
: -
Ends: 07 Jul. 2022 23:34:24
Property ID: 100716 Land for Sale - 25x70 hath - Rs 6 lakhs per hath only.
 » Property ID: 100716 Land for Sale - 25x70 hath - Rs 6 lakhs per hath only.
Sell Price: Rs. 600,000.00
: -
Ends: 21 Oct. 2023 04:46:37
Property ID: 100735 Land for Sale - 25x80 hath - Rs 7 lakhs per hath only.
 » Property ID: 100735 Land for Sale - 25x80 hath - Rs 7 lakhs per hath only.
Sell Price: Rs. 17,500,000.00
: -
Ends: 10 Dec. 2023 03:09:06
(Property ID: 100668) Land on Sale 3.5 ropanies Rs. 5.075 Crores . Rs. 1.45 Crore per ropani
 » (Property ID: 100668) Land on Sale 3.5 ropanies Rs. 5.075 Crores . Rs. 1.45 Crore per ropani
Sell Price: Rs. 50,750,000.00
: -
Ends: 05 Aug. 2023 10:55:20
(Property ID: 100551 ) Land on Sale - 100 Ropani - Rs 25 lakhs per ropani only.
 » (Property ID: 100551 ) Land on Sale - 100 Ropani - Rs 25 lakhs per ropani only.
Sell Price: Rs. 2,500,000.00
: -
Ends: 23 Feb. 2022 19:51:21
 (Property ID: 100684 ) House on Sale - Rs.65 lakh only.
 »  (Property ID: 100684 ) House on Sale - Rs.65 lakh only.
Sell Price: Rs. 6,500,000.00
: -
Ends: 18 Aug. 2023 08:26:40
(Property ID: 100410 Land on Sale-20 Hatt x 40 Hatt-Rs 30 Lakhs,and 24 Thousend only
 » (Property ID: 100410 Land on Sale-20 Hatt x 40 Hatt-Rs 30 Lakhs,and 24 Thousend only
Sell Price: Rs. 3,024,000.00
: -
Ends: 28 Mar. 2021 11:35:09
 (Property ID: 100560 ) Land for Sale - 5 ropani - Rs 30 lakhs per ropani only.
 »  (Property ID: 100560 ) Land for Sale - 5 ropani - Rs 30 lakhs per ropani only.
Sell Price: Rs. 2,700,000.00
: -
Ends: 08 May. 2022 10:21:31
(Property ID : 100423 )Ramro Jagga Bikrima Chha.- 17 Lakhs 92 thousands
 » (Property ID : 100423 )Ramro Jagga Bikrima Chha.- 17 Lakhs 92 thousands
Sell Price: Rs. 1,792,000.00
: -
Ends: 06 Aug. 2021 10:18:42
 Property ID: 100754 Land for Sale - 100 ropanis  - Rs 12 lakhs per ropanies only
 »  Property ID: 100754 Land for Sale - 100 ropanis - Rs 12 lakhs per ropanies only
Sell Price: Rs. 1,200,000.00
: -
Ends: 15 Jan. 2025 21:09:14
 (Property ID: 100543) Land on Sale - 22x65 Haat - Rs 67lakhs only. Haatko Rs. 304545 only.
 »  (Property ID: 100543) Land on Sale - 22x65 Haat - Rs 67lakhs only. Haatko Rs. 304545 only.
Sell Price: Rs. 6,700,000.00
: -
Ends: 23 Feb. 2022 18:17:53
(Property ID: 100566 ) Land on Sale - 25X60 Haat-  Rs 1 lakh and 80 thousand per haat only
 » (Property ID: 100566 ) Land on Sale - 25X60 Haat- Rs 1 lakh and 80 thousand per haat only
Sell Price: Rs. 180,000.00
: -
Ends: 20 May. 2022 11:01:32
( Property ID: 100522 ) House on Sale-Rs 92 Lakhs and 60 thousand only
 » ( Property ID: 100522 ) House on Sale-Rs 92 Lakhs and 60 thousand only
Sell Price: Rs. 9,260,000.00
: -
Ends: 13 Feb. 2022 01:47:15
  (Property ID: 100634 ) House on Sale - Rs.78 lakhs only.
 »  (Property ID: 100634 ) House on Sale - Rs.78 lakhs only.
Sell Price: Rs. 7,800,000.00
: -
Ends: 16 Mar. 2023 20:03:18
 (Property ID: 100579 ) Land on Sale - 22X55 Haat- Rs 1lakh 20 thousand per haat only
 »  (Property ID: 100579 ) Land on Sale - 22X55 Haat- Rs 1lakh 20 thousand per haat only
Sell Price: Rs. 2,640,000.00
: -
Ends: 07 Jun. 2022 05:36:20
Property ID: 100733 Land for Sale - 20x45 hath - Rs 4.5 lakhs per hath only.
 » Property ID: 100733 Land for Sale - 20x45 hath - Rs 4.5 lakhs per hath only.
Sell Price: Rs. 9,000,000.00
: -
Ends: 10 Dec. 2023 02:47:06
( Property ID: 100455 ) House on Sale -33 Lakhs,60 thousend only
 » ( Property ID: 100455 ) House on Sale -33 Lakhs,60 thousend only
Sell Price: Rs. 3,360,000.00
: -
Ends: 15 Oct. 2021 01:14:43
(Property ID: 100527 ) House on Sale - Rs. 98 lakh only.
 » (Property ID: 100527 ) House on Sale - Rs. 98 lakh only.
Sell Price: Rs. 9,800,000.00
: -
Ends: 13 Feb. 2022 02:39:39
 Property ID: 100751 Land for Sale - 2 ropanis and 8 annas - Rs 6.8 crores only
 »  Property ID: 100751 Land for Sale - 2 ropanis and 8 annas - Rs 6.8 crores only
Sell Price: Rs. 68,000,000.00
: -
Ends: 31 Aug. 2024 11:15:35
SAMPLE (Lilami ID: 100505 ) Land on Bid - 25x80 Haat - Staring Bid - Rs 31 lakhs and 36 thousand only. Starting time: 2069/11/1 Ending time: 2069/12/30
 » SAMPLE (Lilami ID: 100505 ) Land on Bid - 25x80 Haat - Staring Bid - Rs 31 lakhs and 36 thousand only. Starting time: 2069/11/1 Ending time: 2069/12/30
Sell Price: Rs. 3,136,000.00
: -
Ends: 19 Jan. 2022 19:05:02

Recently Listed Property [ View All ]
 Start Time  Sell Price  Item Title  
 23 Feb. 2015 05:01:28  Rs. 230,000.00   Property ID: 100756 Land for Sale - 40x140 hath - Rs 2.3 lakhs per hath only.  Property ID: 100756 Land for Sale - 40x140 hath - Rs 2.3 lakhs per hath only. Buy Out
 21 Feb. 2015 19:38:34  Rs. 4,500,000.00   (Property ID: 100755 ) Land on Sale - 7 Ropanies and 6annas - Rs 45 lakhs per ropani only  (Property ID: 100755 ) Land on Sale - 7 Ropanies and 6annas - Rs 45 lakhs per ropani only Buy Out
 18 Jan. 2015 21:09:14  Rs. 1,200,000.00   Property ID: 100754 Land for Sale - 100 ropanis - Rs 12 lakhs per ropanies only  Property ID: 100754 Land for Sale - 100 ropanis  - Rs 12 lakhs per ropanies only Buy Out
 03 Sep. 2014 11:24:55  Rs. 15,000,000.00   Property ID: 100753 Land for Sale - 15x40 hath - Rs 10 lakhs per hath only.  Property ID: 100753 Land for Sale - 15x40 hath - Rs 10 lakhs per hath only. Buy Out
 03 Sep. 2014 11:22:27  Rs. 10,800,000.00   Property ID: 100752 Land for Sale - 18x40 hath - Rs 6 lakhs per hath only.  Property ID: 100752 Land for Sale - 18x40 hath - Rs 6 lakhs per hath only. Buy Out
 03 Sep. 2014 11:15:35  Rs. 68,000,000.00   Property ID: 100751 Land for Sale - 2 ropanis and 8 annas - Rs 6.8 crores only  Property ID: 100751 Land for Sale - 2 ropanis and 8 annas - Rs 6.8 crores only Buy Out
 02 Sep. 2014 21:30:01  Rs. 25,000,000.00  Property ID: 100748 Land for Sale - Around 1 ropani - Rs 2.5 crores only Property ID: 100748 Land for Sale - Around 1 ropani - Rs 2.5 crores only Buy Out
 09 Jan. 2014 19:53:08  Rs. 49,000,000.00  Property ID: 100746 Land for Sale - 2 ropanis and 9 annas - Rs 4.9 crores only Property ID: 100746 Land for Sale - 2 ropanis and 9 annas - Rs 4.9 crores only Buy Out
 12 Dec. 2013 19:34:12  Rs. 12,300,000.00  Property ID: 100744 Land for Sale - 29x50 hath - Rs 4.25 lakhs per hath only. Property ID: 100744 Land for Sale - 29x50 hath - Rs 4.25 lakhs per hath only. Buy Out
 12 Dec. 2013 03:09:06  Rs. 17,500,000.00  Property ID: 100735 Land for Sale - 25x80 hath - Rs 7 lakhs per hath only. Property ID: 100735 Land for Sale - 25x80 hath - Rs 7 lakhs per hath only. Buy Out

  Get Direction         Virtual Earth 3D

Click on the map and create URL of  your position and send

Copyright
Lilam Ghar PVT. LTD
 

Page loaded in 0.074717 seconds